dklogo  
OPTIONAL TAGLINE HERE  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
ບໍລິການຈັດຊື້ແລະສົ່ງສິ່ງພິມ   ຮັບແປເອກະສານ, ບົດຄວາມ ແລະບົດວັນນະຄະດີ

ພວກເຮົາສາມາດຈັດຊື້ ແລະສົ່ງສິ່ງພິມທຸກປະເພດ ທີ່ຕີພິມໃນປະເທດລາວ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ທົ່ວໂລກ. ໜັງສືພິມລາວ ທັງພາສາລາວ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດ, ວາລະສານຕ່າງໆ ພາສາລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ, ປຶ້ມທຸກປະເພດ ວັນນະຄະດີ, ບົດລາຍງານ, ສະຖິຕິ, ເອກະສານເຜີຍແຜ່.

  ພວກເຮົາຮັບແປເອກະສານ ພາສາລາວ, ພາສາໄທ, ພາສາຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ
 
Other Services
   

We can provide any printed materials in Laos in Lao and foreign language. Lao newspapers, Lao magazines, literarutes, reports, statistics and other official papers.

   
 
ລູກຄ້າ / Our Clients
   

- Library of Congress, USA

- University of Washington Libraries, USA

- Cornell University Libraries

- National Library of Australia.