dklogo  
THE FIRST PRIVATE PUBLISHING COMPANY IN LAOS  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ/About Us

ບໍລິສັດດອກເກດ ເປັນບໍລິສັດຈັດພິມເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຮັບອອກແບບສິ່ງພິມ ແລະຈັດຈຳ ໜ່າຍສິ່ງພິມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປເທດ. ພວກເຮົາມີຮ້ານຂາຍປຶ້ມ ດອກເກດ ທີ່ເປັນ ຕົວແທນຂາຍປຶ້ມທີ່ເລືອກເຟັ້ນ ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ທັງບຸກຄົນ ແລະສຳນັກພິມອື່ນໆພ້ອມ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດ, ປຶ້ມທີ່ມີ ແລະກຳລັງຈະອອກ ຈຳໜ່າຍໄດ້ໃນ ເວັບໄຊ ແຫ່ງນີ້. ຕ້ອງການຕິດ ຕໍ່ຊື້ຂາຍ ຫລືຖາມຂໍ້ມູນຕື່ມ ຫລືມາຢ້ຽມຢາມຮ້ານຂາຍປຶ້ມດອກເກດ ຄລິກບ່ອນໜ້າຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ (contact us)

Dokked Publishing company is a private owned operated by Lao people. We also offer graphic design service and distribute books nationally and internationally. At Dokked bookshop we have selected qualities from private and other publishers.

You can follow our news, books and coming up books on this site. If you are interested in buying or selling books, or just need to know more information about company, or if you want to visit our bookshop go to contact us page.

  newoffice2
newoffice